Måldokument

MÅLDOKUMENT

FMM ØNSKER Å OPPNÅ FØLGENDE:

1. Ny og forbedret klageinstans med kvalifiserte fagpersoner og jurister. En og samme klageinstans for hele landet, så vi får likhet for loven. Klageinstansen skal ha mandat til å bøtelegge kommuner, stenge skoler og anmelde skoler og kommuner for brudd på opplæringsloven og andre lovverk, når det er aktuelt.

2. Nasjonalt kompetansesenter mot mobbing, der foreldre og andre kan få hjelp av kvalifiserte mennesker med mobbekompetanse, helse- og sosialfaglig kompetanse, og juridisk kompetanse til å løse sine mobbesaker, hjelp med senskader og juridiske spørsmål.

3. Bedre varslingsvern for elever, familier og ansatte som sier fra om mobbing og utrygt skolemiljø,  for å unngå gjengjeldelser og straffereaksjoner.

4. Opplæringsloven må oppgraderes så den blir like god, om ikke bedre, enn arbeidsmiljøloven.

5. Lovfestet skolefaglig kompetanse for ansatte i skolen så de kan følge de påleggene som ligger i opplæringsloven.

6. Fjerne og omplassere lærere/rektorer som mobber/krenker. Det må bli lettere å fjerne rektorer og lærere som bryter opplæringsloven. Lærere og rektorer er mer eller mindre fredet i dag. Det samme som gjelder for de ansatte i skolen, må gjelde for de ansatte i kommuneadministrasjonen, da de har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i skolen.

7. Nulltoleranse for voksne som krenker må lovfestes. Mobbing og krenkelser fra ansatte må være høyt på dagsorden. Her må det ligge klare nasjonale føringer.

8. Politiet må tilføres øremerkede midler for å prioritere mobbesaker og brudd på opplæringsloven, slik at vi får på plass en rettspraksis på dette området. Det mangler i dag. Vi ser at de fleste saker der man anmelder vold og krenkelser i skolen, ender med at politiet henlegger saken.

9. Barns rettigheter må sikres bedre via lovverket. Barns/elevers rettigheter gjennom lovverk og konvensjoner må implementeres. Vi må få på plass fri rettshjelp i mobbesaker. Vi må få omvendt bevisbyrde slik de har i Sverige. Foreldelsesfristen i saker angående barn må oppheves.

10. Barneerstatningen må økes å bli like stor som den for voksne, som får en betydelig høyere erstatning om de utsettes for det samme. Dette kan vi ikke godta, da barn må leve med sine skader lenger, og med skader som reduserer deres evne til å delta i arbeidslivet på full tid.

11. Vi trenger en erstatningsordning som går på siden av rettssystemet, på lik linje med pasientskadeerstatningen. Det trengs fordi det er en altfor stor belastning for mange å gå gjennom en rettssak, men også fordi det vil komme så mange saker på sikt, at domstolen ikke kan ta unna for alt.

12. Innføre obligatoriske HMS-øvelser om hvordan skolene skal undersøke, avdekke og stanse mobbing og at dette må øves på i praksis. Der man har vedtatt nulltoleranse mot mobbing, må dette dokumenteres, f.eks. gjennom ROS-analyser, og påfølgende handlingsplaner.

13. FAU må læres opp om mobbesaker. De skal samarbeide med skole og administrasjon, men lojaliteten skal ligge hos foreldre og barn.

14. Kompetansen i skolen må heves jevnlig. Alle ansatte må lære å kjenne lovverk og rundskriv, og hvordan de skal undersøke, avdekke og stanse mobbing.

15. Bedre bedriftshelsetjeneste for barn. Barn må kunne sykemelde seg uten å bli anmeldt til barnevernet. Voksne har verneombud, barn bør ha et elevombud å henvende seg til som kan bistå dem og familien i saker som de trenger hjelp til. De må få mulighet til å komme til helsesøster, lege eller psykolog med en gang behovet meldes.

16. Politikere må kurses arbeidsgiveransvaret som de har i mobbesaker og at de er ansvarlige for sin kommuneadministrasjon. De må kjenne til lovverk, rundskriv og hvilket ansvar de har for kommunens/fylkeskommunens antimobbearbeid.

17. Kompetanseheving hos hjelpeapparatet om traumer og senskader. Tett oppfølging her er helt nødvendig. Vi mister altfor mange barn og ungdommer i dag fordi hjelpeapparatet ikke forstår dette. Her er det mange penger å spare på å følge tettere opp enn det som er tilfellet i dag. Ved tett oppfølging og små skritt, og ved å bruke mer tid enn det som er forventet av friske, kan man få flere ut i arbeidslivet på sikt. Man må gi øyeblikkelig hjelp når de unge er klare for å ta tak i sitt liv etter å ha gjennomgått traumer.

18. Lovendring for å sikre riktige prosesser og foreldres og foresattes rettigheter, i forhold til at foreldre og foresatte for eksempel ofte blir meldt til barnevernet når de kjemper for sine barn i mobbesaker. Her må en lovendring til, så familiene skal slippe denne ekstra og unødvendige belastningen i tillegg til belastningen familien allerede har. Barnevernet bør i større grad settes inn der problemet ligger; hos den/dem som mobber. Det er atferden som er problemet, ikke den som mobbes og deres familier.