Høringssvar fra FMM

Høringssvar til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett, mars 2010.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-utkast-til-veileder-om-taushetsplikt-opplysningsplikt-og-opplysningsrett-i-forvaltningen/id2834815/?uid=55f4f722-63fd-423d-a6de-96fbcef2dc8c

Høringssvar til ny lov om erstatning til voldsutsatte, desember 2020.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—ny-lov-om-erstatning-fra-staten-til-voldsutsatte/id2740125/?uid=48f1f8e3-0ca8-4833-99ce-1ff910e83936

Høringssvar til endring av Opplæringsloven, juni 2020.

Høringssvar, juni 2020

Høringssvar til endringer i opplæringsloven og friskoleloven (skolemiljø).
Høringssvar juni 2016

Høringssvar om forslag til ny lov om barnevernstjenester.
Høringssvar barnevern januar 2017

Høringssvar for voldsoffererstatning.
Høringssvar om voldsskadeerstatning februar 2017

Høringssvar for generell del av læringsplanverket.
Høringssvar læringsplanverket juni 2017

Høringssvar på forslag til ny opplæringslov

Høringssvar ny opplæringslov desember 2021