VÅRE VISJONER

FMM ØNSKER Å OPPNÅ FØLGENDE

1.Nasjonalt kompetansesenter mot mobbing. Der foreldre og andre kan få hjelp av kvalifiserte mennesker med mobbe kompetanse, helse og sosialfaglig kompetanse, og juridisk kompetanse til å løse sine mobbesaker, hjelp ved senskader og hjelp til juridiske spørsmål.

2. Ny og forbedret klageinstans med kvalifiserte jurister. En og samme klageinstans for hele landet, så vi får likhet for loven. Klageinstansen skal ha mandat til å bøtelegge kommuner, stenge skoler og anmelde skoler og kommuner for brudd på opplæringsloven.

3. Bedre varslingsvern for ansatte i det offentlige slik at de lettere kan si fra om kritikkverdige forhold og unngår straffereaksjoner.

4. Opplæringsloven må oppgraderes så den blir like god om ikke bedre enn arbeidsmiljøloven.

5. Lovfestet skolefaglig kompetanse for ansatte i skolen så de kan følge de påleggene som ligger i opplæringsloven.

6. Fjerne og omplassere lærere/rektorer som mobber/krenker. Det må bli lettere å fjerne rektorer og lærere som bryter opplæringsloven. Lærere og rektorer er mer eller mindre fredet i dag. Det samme som her gjelder for de ansatte i skolen må gjelde for de ansatte i kommuneadministrasjonen, da de har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i skolen.

7. Nulltoleranse for personale som krenker må lovfestes. Lærermobbing må komme høyere opp på dagsorden. Her må det komme nasjonale føringer.

8. Politiet må tilføres øremerkede midler for å prioritere mobbesaker og brudd på opplæringsloven. Slik at vi får på plass en rettspraksis her. Det mangler i dag. Vi ser at det i de fleste saker hvor man anmelder vold og krenkelser i skolen ender opp med at politiet henlegger saken.

9. Barns rettigheter må sikres bedre via lovverket. Barns/elevers rettigheter gjennom lovverk og konvensjoner må implementeres. Vi må få på plass fri rettshjelp i mobbesaker. Vi må få omvendt bevisbyrde slik de har i Sverige. Foreldelsesfristen i saker angående barn må oppheves.

10. Barneerstatningen må økes å bli like stor som den for voksne, som får en betydelig høyere erstatning om de utsettes for det samme. Dette kan vi ikke godta da barn må leve med sine skader lenger og med skader som minsker deres evne til å delta i arbeidslivet på full tid.

11. Vi trenger en erstatningsordning som går på siden av rettssystemet, på lik linje med pasientskadeerstatningen. Fordi det er en altfor stor belastning for mange å gå gjennom en rettssak, men også fordi det vil komme så mange saker på sikt at domstolen ikke kan ta unna for alt.

12.Innføre påbudte HMS øvelser om hvordan skolene skal undersøke, avdekke og stanse mobbing og at dette må øves på i praksis. Der man har vedtatt nulltoleranse mot mobbing må dette dokumenteres gjennom ROS-analyser, og påfølgende handlingsplaner.

13. FAU må læres opp hvor deres lojalitet skal ligge i mobbesaker, de skal samarbeide med skole og administrasjon, men lojaliteten skal ligge hos foreldre og barn.

14. Kompetansen i skolen må heves og det må skje nå. Alle ansatte må lære å kjenne lovverk, rundskriv og hvordan de skal undersøke, avdekke og stanse mobbing.

15. Bedre bedriftshelsetjeneste for barn. Barn må kunne sykemelde seg uten å bli anmeldt til barnevernet. Voksne har verneombud, barn bør ha et elevombud å henvende seg til som kan bistå dem og familien i saker som de trenger hjelp til. De må få mulighet til å komme til helsesøster, lege eller psykolog straks behovet meldes.

16. Politikere må kurses i hvilket arbeidsgiveransvar de har i mobbesaker og at de er ansvarlig for sin kommuneadministrasjon. De må kjenne til lovverk, rundskriv og hvilket ansvar de har for kommunens antimobbearbeid.

17. Kompetanseheving hos hjelpeapparatet om traumer og senskader. Tett oppfølging her er helt nødvendig. Vi mister altfor mange barn og ungdommer i dag fordi hjelpeapparatet ikke forstår dette. Her er mange penger å spare på å følge tettere opp enn det som er tilfellet i dag. Ved tett oppfølging og små skritt og ved å bruke mer tid enn det som er forventet av friske kan man få flere ut i arbeidslivet på sikt. Og man må gi øyeblikkelig hjelp når de unge er klar for å ta tak i sitt liv etter å ha gjennomgått traumer.

18. Lovendring for å sikre riktige prosesser og foreldres og foresattes rettigheter, i forhold til at foreldre og foresatte for eksempel ofte blir meldt til barnevernet når de kjemper for sine barn i mobbesaker. Her må en lovendring til så familiene skal slippe denne ekstra og unødvendige belastningen i tillegg til belastningen familien allerede har. Barnevernet bør i større grad settes inn der atferden ligger for det er hos den som mobber problemet ligger. Det er atferden som er problemet, ikke den som mobbes og deres familier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *